Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό
Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής. 2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). 3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου). 4. Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας/διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 7. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέτουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.