Η 1η τιμή του πίνακα (array[0]) είναι:
Η 2η τιμή του πίνακα (array[1]) είναι:
Η 3η τιμή του πίνακα (array[2]) είναι:
Η 4η τιμή του πίνακα (array[3]) είναι:
Η 5η τιμή του πίνακα (array[4]) είναι:
Η 6η τιμή του πίνακα (array[5]) είναι:

Πίνακας ίδιος με τον παραπάνω
Η 1η τιμή του πίνακα (array1[0]) είναι:
Η 2η τιμή του πίνακα (array1[1]) είναι:
Η 3η τιμή του πίνακα (array1[2]) είναι:
Η 4η τιμή του πίνακα (array1[3]) είναι:
Η 5η τιμή του πίνακα (array1[4]) είναι:
Η 6η τιμή του πίνακα (array1[5]) είναι:

Πίνακας με hash keys
array2[''apple'']=
array2[''banana'']=
array2[''cherry'']=
array2[''onion'']=
array2[''peach'']=
array2[''lime'']=