Δώστε τιμές στον πίνακα:
First:

Second:

Third:

Fourth:

Fifth:

Sixth: