Το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί το Προσωπικό
400