Προηγούμενη άσκηση

Αν θέσετε στην ιδιότητα target την τιμή "_blank", ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί σε καινούριο παράθυρο.

Προηγούμενη άσκηση

Αν δεν θέσετε στην ιδιότητα target την τιμή "_self" ή αν δεν έχετε καθόλου την ιδιότητα target ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί στο ίδιο παράθυρο.