Το Τμήμα αποσκοπεί: 

  • Στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων πλεονεκτημάτων του συνδυασμού τους, δημιουργώντας μελλοντικά μια μάζα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα.
  • Στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη.
  • Στη δημιουργία ενός ισχυρού, βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού Τμήματος στο ευρύ φάσμα το βασικού και εφαρμοσμένου διεπιστημονικού πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Στη δημιουργία συνεργειών με τα άλλα συγγενή Τμήματα και τα ερευνητικά εργαστήρια της χώρας.